Turniej Młodych Fizyków

TMF 2003

Turniej Młodych Fizyków, to drużynowe zawody uczniów szkół średnich organizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Fizycznego jako impreza komplementarna do Olimpiady Fizycznej.

Turniej polega na opracowaniu rozwiązań zadań-problemów i ich przedstawieniu najpierw w formie pisemnej, a następnie w formie referatów i publicznej dyskusji nad przedstawionymi rozwiązaniami. W zawodach turniejowych uczestniczą pięcioosobowe drużyny, ale praca w szkole może być prowadzona przez liczniejsze zespoły.

Etap korespondencyjny (pisemny)

Drużyny opracowują rozwiązania dowolnych dziesięciu zadań Turnieju Młodych Fizyków 2003 i przesyłają je do wybranego przez siebie jednego z dwóch regionalnych komitetów organizacyjnych w terminie do 15 lutego 2003 r. Jeśli z danej szkoły uczestniczy w Turnieju kilka drużyn, muszą one wszystkie wybrać ten sam komitet regionalny.

Rozwiązanie każdego zadania powinno być napisane oddzielnie na papierze formatu A4 i nie przekraczać 6 stron, wliczając w to rysunki i wykresy. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora (autorów). Ponadto do rozwiązań należy dołączyć kartkę z pełną nazwą i adresem szkoły, spisem wszystkich członków drużyny (z podaniem ich klas) oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna drużyny, powinna ona ponadto zawierać dane umożliwiające szybkie przekazanie informacji o ewentualnym zakwalifikowaniu się do dalszych rozgrywek: adres poczty elektronicznej, nr telefonu/telefaksu. Drużyny zakwalifikowane do turnieju właściwego otrzymają pełny tekst regulaminu turniejowego.

Turniej właściwy 
(regulamin rozgrywek)

Turniej ma charakter publiczny i polega na prezentacji rozwiązań oraz dyskusji nad nimi. Każda drużyna, a ściślej - jej przedstawiciel, występuje kolejno w roli referenta (przedstawia skrótowo własne rozwiązanie - jego główne idee i konkluzje, ewentualnie demonstruje doświadczenie, czas - 10 min.), oponenta (analizuje krytycznie referat innej drużyny wytykając wszystkie słabe punkty, czas - 5 min.) oraz recenzenta (podkreśla, co było najważniejsze w referacie oraz najcelniejsze w krytyce oponenta, czas - 3 min.). Wystąpienia podlegają ocenie przez jury, w którym zasiadają m.in. pracownicy naukowi.

Tematy zadań do referowania są każdorazowo określane przez oponentów. Drużyna referująca może poprosić o nowy temat najwyżej trzykrotnie podczas zawodów, dalsze odmowy pociągają za sobą obniżenie punktacji (z tego względu drużyna startująca w turnieju właściwym powinna być przygotowana do przedstawienia rozwiązań więcej niż dziesięciu problemów).

Zawody turniejowe (regionalne) odbędą 3 kwietnia w Katowicach (Pałac Młodzieży) oraz 5 kwietnia w Warszawie (Instytut Fizyki PAN). Finał Turnieju, z udziałem najlepszych drużyn z zawodów katowickich i warszawskich, odbędzie się 10 maja w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Językiem obowiązującym w zawodach finałowych jest język angielski. Zwycięska drużyna (wraz ze swym nauczycielem) będzie reprezentowała Polskę w Turnieju Międzynarodowym.

Turniej Międzynarodowy

Turniej Międzynarodowy był dotychczas organizowany w Rosji, Holandii, Polsce, Gruzji, Czechach, Niemczech, Austrii, na Węgrzech, w Finlandii i na Ukrainie. XVI Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków odbędzie się w dniach 1 - 8 lipca 2003 r. w Uppsali (Szwecja).

Więcej informacji o Turnieju Młodych Fizyków oraz o Turniejach Międzynarodowych można znaleźć na stronie internetowej http://old.ptf.net.pl/tmf.html.

Adresy regionalnych komitetów organizacyjnych Turnieju Młodych Fizyków

KATOWICE WARSZAWA
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
faks (0-32) 510 402 faks (0-22) 8430 926
e­mail:  ula@pm.katowice.pl e­mail:  nadola@ifpan.edu.pl
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014