Turniej Młodych Fizyków

TMF 2011

Wyniki TMF 2011 

Turniej Młodych Fizyków to drużynowe zawody uczniów szkół średnichorganizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Fizycznego jako impreza komplementarna do Olimpiady Fizycznej.

Turniej polega na opracowaniu rozwiązań zadań - problemów i ich przedstawieniu najpierw w formie pisemnej, a następnie w formie referatów i publicznej dyskusji nad przedstawionymi rozwiązaniami. W zawodach turniejowych uczestniczą pięcioosobowe drużyny; praca w szkole może być prowadzona przez liczniejsze zespoły.

zadania - problemy (wersja w języku polskim)

Etap korespondencyjny (pisemny)

Drużyny opracowują rozwiązania dowolnych dziesięciu zadań Turnieju Młodych Fizyków 2011 i przesyłają je do wybranego przez siebie jednego z dwóch regionalnych komitetów organizacyjnych w terminie do 31 stycznia 2011 r. W przypadku, gdy z danej szkoły uczestniczy w Turnieju kilka drużyn, muszą one wszystkie wybrać ten sam komitet regionalny.

Rozwiązanie każdego zadania powinno być napisane oddzielnie na papierze formatu A4 i nie może przekraczać 6 stron, wliczając w to rysunki i wykresy. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora (autorów). Prace powinny być przygotowane zgodnie zinstrukcją zamieszczoną na stronie internetowej i przysyłane w dwóch egzemplarzach. Prace, które nie spełniają powyższych wymagań, mogą zostać odrzucone.

Do rozwiązań należy dołączyć informację o drużynie z pełną nazwą i adresem szkoły, spisem wszystkich członków drużyny (z podaniem ich klas) oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna drużyny, powinna ona ponadto zawierać dane umożliwiające szybkie przekazanie informacji o ewentualnym zakwalifikowaniu się do dalszych rozgrywek - najlepiej adres poczty elektronicznej, dodatkowo nr telefonu/telefaksu.

instrukcja przygotowywania prac w etapie korespondencyjnym
informacja o drużynie

Turniej właściwy

Turniej ma charakter publiczny i polega na prezentacji rozwiązań oraz dyskusji nad nimi, zgodnie z regulaminem rozgrywek turniejowych. Każda drużyna, a ściślej - jej przedstawiciel, występuje kolejno w roli referenta (przedstawia skrótowo własne rozwiązanie - jego główne idee i konkluzje, ewentualnie demonstruje doświadczenie, czas - 10 min.), oponenta (analizuje krytycznie referat innej drużyny wytykając wszystkie słabe punkty, czas - 5 min.) oraz recenzenta (podkreśla, co było najważniejsze w referacie oraz najcelniejsze w krytyce oponenta, czas - 3 min.). Wystąpienia podlegają ocenie przez jury, w którym zasiadają m.in. pracownicy naukowi.

Tematy zadań do referowania są każdorazowo określane przez oponentów. Drużyna referująca może poprosić o nowy temat najwyżej trzykrotnie podczas zawodów, dalsze odmowy pociągają za sobą obniżenie punktacji (z tego względu drużyna startująca w turnieju właściwym powinna być przygotowana do przedstawienia rozwiązań więcej niż dziesięciu problemów).

Półfinałowe zawody turniejowe odbędą się 10 marca 2011 r. w Katowicach (Pałac Młodzieży) oraz 12 marca 2011 r. w Warszawie (Instytut Fizyki PAN).

Finał Turnieju, z udziałem najlepszych drużyn półfinałowych, zostanie rozegrany 28 maja 2011 r. w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Językiem obowiązującym w zawodach finałowych jest język angielski. Zwycięska drużyna (wraz ze swym nauczycielem) reprezentuje Polskę w Turnieju Międzynarodowym.

informacje techniczne dotyczące rozgrywek turniejowych
regulamin rozgrywek turniejowych

Turniej Międzynarodowy

XXIV Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków odbędzie się w dniach 22 - 31 lipca 2011 r. w Teheranie (Iran). Finansowanie podróży na Turniej Międzynarodowy będzie uzależnione od pozyskania środków od sponsorów.
Zadania (wersja w języku angielskim) dla tegorocznego Turnieju Międzynarodowego zostały opublikowane przez Międzynarodowy Komitet Organizacyjny na stronie http://www.iypt.org.

Więcej informacji o poprzednich edycjach Turnieju można znaleźć na stronie internetowej http://old.ptf.net.pl/tmf.html.

Adresy regionalnych komitetów organizacyjnych Turnieju Młodych Fizyków

KATOWICE WARSZAWA
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
faks (0-32) 510 402 faks (0-22) 8430 926
e­mail: ula@pm.katowice.pl e­mail: tmf@ifpan.edu.pl

Patronat

Sponsorzy Turnieju Młodych Fizyków 2011

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014