Turniej Młodych Fizyków

TMF 2010

Wyniki TMF 2010

Turniej Młodych Fizyków to drużynowe zawody uczniów szkół średnichorganizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Fizycznego jako impreza komplementarna do Olimpiady Fizycznej.

Turniej polega na opracowaniu rozwiązań zadań - problemów i ich przedstawieniu najpierw w formie pisemnej, a następnie w formie referatów i publicznej dyskusji nad przedstawionymi rozwiązaniami. W zawodach turniejowych uczestniczą pięcioosobowe drużyny, ale praca w szkole może być prowadzona przez liczniejsze zespoły.

zadania - problemy (wersja w języku polskim)

Etap korespondencyjny (pisemny)

Drużyny opracowują rozwiązania dowolnych dziesięciu zadań Turnieju Młodych Fizyków 2010 i przesyłają je do wybranego przez siebie jednego z dwóch regionalnych komitetów organizacyjnych w terminie do 1 lutego 2010 r. (uwaga: jest to termin wcześniejszy, niż w poprzednich latach). W przypadku, gdy z danej szkoły uczestniczy w Turnieju kilka drużyn, muszą one wszystkie wybrać ten sam komitet regionalny.

Rozwiązanie każdego zadania powinno być napisane oddzielnie na papierze formatu A4 i nie może przekraczać 6 stron, wliczając w to rysunki i wykresy. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora (autorów). Prace powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej (prace, które nie spełniają tych wymagań, mogą zostać odrzucone).

Ponadto do rozwiązań należy dołączyć informację o drużynie z pełną nazwą i adresem szkoły, spisem wszystkich członków drużyny (z podaniem ich klas) oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna drużyny, powinna ona ponadto zawierać dane umożliwiające szybkie przekazanie informacji o ewentualnym zakwalifikowaniu się do dalszych rozgrywek - najlepiej adres poczty elektronicznej, dodatkowo nr telefonu/telefaksu. Prace, które nie spełniają powyższych wymagań mogą zostać odrzucone.

instrukcja przygotowywania prac w etapie korespondencyjnym
informacja o drużynie

Turniej właściwy

Turniej ma charakter publiczny i polega na prezentacji rozwiązań (informacje techniczne dotyczące rozgrywek turniejowych) oraz dyskusji nad nimi, zgodnie z regulaminem rozgrywek turniejowych. Każda drużyna, a ściślej - jej przedstawiciel, występuje kolejno w roli referenta (przedstawia skrótowo własne rozwiązanie - jego główne idee i konkluzje, ewentualnie demonstruje doświadczenie, czas - 10 min.), oponenta (analizuje krytycznie referat innej drużyny wytykając wszystkie słabe punkty, czas - 5 min.) oraz recenzenta (podkreśla, co było najważniejsze w referacie oraz najcelniejsze w krytyce oponenta, czas - 3 min.). Wystąpienia podlegają ocenie przez jury, w którym zasiadają m.in. pracownicy naukowi.

Tematy zadań do referowania są każdorazowo określane przez oponentów. Drużyna referująca może poprosić o nowy temat najwyżej trzykrotnie podczas zawodów, dalsze odmowy pociągają za sobą obniżenie punktacji (z tego względu drużyna startująca w turnieju właściwym powinna być przygotowana do przedstawienia rozwiązań więcej niż dziesięciu problemów).

Zawody turniejowe (regionalne) odbędą się 18 marca 2010 r. w Katowicach (Pałac Młodzieży) oraz 20 marca 2010 r. w Warszawie (Instytut Fizyki PAN).

Finał Turnieju, z udziałem najlepszych drużyn z zawodów katowickich i warszawskich, zostanie rozegrany 24 kwietnia 2010 r. w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Językiem obowiązującym w zawodach finałowych jest język angielski. Zwycięska drużyna (wraz ze swym nauczycielem) reprezentuje Polskę w Turnieju Międzynarodowym.

informacje techniczne dotyczące rozgrywek turniejowych
regulamin rozgrywek turniejowych

Turniej Międzynarodowy

XXIII Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków odbędzie się w dniach 9 - 16 lipca 2010 r. w Wiedniu.

Zadania (wersja w języku angielskim) dla tegorocznego Turnieju Międzynarodowego zostały opublikowane przez Międzynarodowy Komitet Organizacyjny na stronie http://www.iypt.org.

Więcej informacji o poprzednich edycjach Turnieju można znaleźć na stronie internetowej http://old.ptf.net.pl/tmf.html.

Adresy regionalnych komitetów organizacyjnych Turnieju Młodych Fizyków

KATOWICE WARSZAWA
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
faks (0-32) 510 402 faks (0-22) 8430 926
e­mail: ula@pm.katowice.pl e­mail: tmf@ifpan.edu.pl

Sponsorzy Turnieju Młodych Fizyków 2010

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014